Nr.11/2012

Nr.11/2012

Lingvistică

LUDMILA ALAHVERDIEVA

Funcţionarea conceptului de „hrană” – instrument de analiză a mentalităţii societăţii provinciale în romanul „Madame Bovary” de G. Flaubert / The Operational Concept of „Food” – an Instrument for Analysing Provincial Mentalities in G. Flaubert’s  Novel, „Madame Bovary” / Le fonctionnement du concept « nourriture » – instrument d’analyse de la mentalité de la société provinciale dans le roman de G. Flaubert « Madame Bovary »  / 10

 TATIANA ASHURBEKOVA

Contribuţia perspectivei funcţionale a propoziţiei în crearea imaginii personajului în discursul indirect liber / The Contribution of Functional Sentence Perspective to Character’s Image Creation in Free Indirect Discourse / Sur l’apport de la perspective fonctionnelle de la proposition dans la création de l’image du personnage en discours indirect libre   / 20

LAURA IONICĂ

Structurile cantitative şi clasa morfologică a numeralului / Quantifying Structures and the Morphological Class of the Numeral / Structures quantitatives et la classe morphologique du numeral  / 27

SILVIA ANDREIA PINTEA

 Adverbele deictice de loc din limba română în structura discursivă / The Deictic Adverbs of Place in Romanian Discourse Structure / Les adverbes déictiques de lieu dans la structure discursive en roumain  / 32

LUDMILA PRENKO

Moduri de denumire a personajelor feminine în poveştirile lui Guy de Maupassant / Ways of Nomination of Female Characters in the Short Stories by Guy de Maupassant / Nomination des personnages féminins essentiels dans trois nouvelles de Guy de Maupassant  / 43

CHOKRI RHIBI

Marcatori de centrare şi localizare spaţială – cazul lui en plein + nume de loc / Centring and Locationg Markersthe Case of  en plein + Place Name / Marqueurs de centrage et localisation spatialele cas de en plein + nom de lieu  / 51

 LOREDANA TROVATO

Observaţii asupra rolului strategic al paratextului în dicţionarele de cinematografie / Notes on the Strategic Role of Paratexts in the Dictionaries of Cinema / Remarques sur le rôle stratégique du paratexte dans les dictionnaires du cinéma / 56

 ANA-MARINA TOMESCU

Expressile idiomatice, piatră de hotar în învaţarea francezei ca limbă straină  / Idiomatic Expressions, Landmark in Learning French as a Foreign Language / Les expressions figées, pierre de touche dans l’apprentissage du français langue étrangère  / 72

 YAGUÉ VAHI

Figurile lexematice ale imaginaţiei materiale în discursul poetic al lui Jean-Baptiste Tati Loutard : coeziune, coerenţă şi congruenţă / The Lexematic Features of Material Imagination in Jean – Baptiste TATI Loutard’s Poetic Discourse: Cohesion, Coherence and Congruence / Les figures lexematiques de l’imagination matérielle dans le discours poétique de Jean-Baptiste Tati Loutard : cohésion, cohérence et congruence  / 79

 Didactică

ISABELLE BERNARD

Predarea şi punerea în scenă a literaturii franceze în universităţile francofone iordaniene : Le collier d’Hélène de Carole Frechette /Teaching and Staging French Literature in Francophone Jordanian Universities : Le collier d’Hélène by Carole Frechette / Enseigner et mettre en scène la littérature francophone dans les universités jordaniennes : Le collier d’Hélène de Carole Frechette  / 91

AZIZOLLAH DABAGHI, JAFARI DAVOOD

Autocorectarea funcţionează mai bine decât corectarea de către profesor în contextul învăţării limbii engleze ca limbă straină / Self-correction Works Better than Teacher Correction in EFL Setting / L’autocorrection fonctionne mieux que la correction par le professeur dans le contexte de l’apprentissage de l’anglais langue étrangère  / 100

 FABRIZIA DELVECCHIO

De ce fel de engleză avem nevoie? Proiectarea unui curs de engleză pentru farmaceutică / What English Do You Need? Course Design for EPP / De quel type d’anglais avons-nous besoin ?La projection d’un cours d’anglais pharmaceutique  / 109

CONSTANTIN MANEA

Observaţii venind din partea unui lexicograf în ceea ce priveşte unele dintre dificultăţile lexicale şi câteva obstacole cărora trebuie să le facă faţă cei care studiază limba engleză – ca şi câteva sugestii privitoare la o serie de dicţionare complexe / A Lexicographer’s Remarks on Some of the Vocabulary  Difficulties and Challenges That Learners of English Have to Cope with – and a Few Suggestions Concerning a Series of Complex Dictionaries / Remarques d’un lexicographe sur certaines difficultés de vocabulaire et certains défis auxquels les apprenants de l’anglais doivent faire face – et quelques suggestions relatives à une série de dictionnaires complexes  / 122

AMIR MEHDI, ABDELKDER KHEIR

Impactul parametrului axiologic asupra orelor de învăţre a limbii franceze în context multilingvist / The Axiological Prameter Impact on French Language Learning Class in a Multilingual Context / Le paramètre axiologique atil un impact sur lapprentissage en classe de FLE en contexte plurilingue  / 135

NEMATULLAH SHOMOOSSI, LOTFOLLAH KARIMI, AHMAD SHOMOOSSI

O nouă privire asupra problematicii dobândirii primei limbi : nouă chestiuni majore repuse în discuţie / A Closer Look at the Issues in First Language Acquisition: Nine Major Issues Revisited / Un regard plus profond sur la question de lacquisition de la première langue: neuf questions majeures revisitées / 145

 Limbaje de specialitate

KISENA NKUZI IYIMBA ALAIN

O încercare de întocmire a unui lexic al terminologiilor folosite de către exploatatorii de aur din Kamitunga / An Attempt at Drawing Up a Glossary of Terms Used by Gold Miners in Kamituga / Essai de lexique des terminologies en usage chez les exploitants d’or de Kamituga / 157

IRINA DURDUREANU

Critică literară şi discurs de specialitate  / Literary Criticism and Specialized Discourse  / Critique littéraire et discours de  spécialité / 170

OLESIA MIHAI, ELENA CIORTESCU

Un studiu al comunicării responsabilității sociale corporatiste determinată de importanța părților interesate / An Insight into STAKEHOLDER-LED CSR Communication / Une étude sur la communication de la responsabilité sociale des enterprises basée sur l’importance des parties prenantes   / 177

 Studii interculturale

LAURA BĂDESCU

Observaţii asupra cărţilor de blestem emise în Ţara Românească (secolul al XVIII-lea) / Observations on the Books of Curses Issued in Wallachia (18th Century) / Remarques sur les livres de blasphèmes issus en Valachie (le XVIIIe siècle) / 183

FEE-ALEXANDRA HAASE

Studii de caz despre conceptele de comunicare culturală exprimate în terminologia germană  a „discursului”: contextul istorico-lingvistic al unui concept ca bază a studiilor de retorică contrastivă  / Case Studies of Cultural Communication Concepts Expressed in the Germanic Terms for ‘Speech’.  The Historical Linguistic Background of a Concept as Ground for Studies in Contrastive Rhetoric / Études de cas des concepts de communication culturelle par les termes germaniques pour discours’. Le contexte historique et linguistique d’un concept utilisé comme base pour les études en rhétorique contrastive  / 190

YAO LAMBERT KONAN

Imaginea ţăranului liber în Le roman de Renart  / The Image of the Villein in Le roman de Renart / L’image du vilain dans Le roman de Renart  / 208

KOUADIO GERMAIN N’GUESSAN

De la „negru” la „american african”: evoluţia referentului identitar al negrilor din America / From “Negro” to “African American”: the Evolution of Blacks’ Identity Referent in America / „De Nègre à AfricainAméricain„: l’évolution du référent identitaire des noirs en Amérique  / 221

ROMUALD VALENTIN NKOUDA

Contactul (inter)cultural şi profanarea mitului identităţii : o analiză a Die Farbe meines Gesichts de Miriam Kwalanda şi Le ventre de l’Atlantique de Fatou Diome / The (Inter) cultural Contact and the Desecration of the Identity Myth: a case study of Miriam Kwalanda’s Die Farbe meines Gesichts and Fatou Diome’s Le ventre de l’Atlantique / Contact (inter) culturel et profanation du mythe identitaire: une lecture de Die Farbe meines Gesichts de Miriam Kwalanda et de  Le ventre de l’Atlantique de Fatou Diome  / 235

 ADRIANA TEODORESCU

Modele de comunicare interculturală şi folosirea limbajului în comunicarea asistată de calculator / Intercultural Communication Patterns and Language Use in Computer Mediated-Communication / Moyens de communication interculturelle et l’utilisation du langage dans la communication assistée par l’ordinateur  / 247