Nr.10/2011

Nr.10/2011

Lingvistică

SILVIA BONCESCU

Imprumutul englez în franceză / English Loan in French / L’emprunt anglais en français  / 10

 AMELIA MARIA CAVA

Evaluare lexicală şi scriitură academică: o abordare bazată pe corpus / Lexical Assessment and Academic Writing: a Corpus-Based Approach / Lessico valutativo e scrittura accademica: un approccio corpus-based / 14

 IOANA CIODARU

Caracteristicile lingvistice ale oralităţii în poeziile lui Marin Sorescu / The Linguistic Features of Orality in Marin Sorescu’s Poems / Les caractéristiques linguistiques de l’oralité dans les poèmes de Marin Sorescu  / 30

RUXANDRA CONSTANTINESCU-ŞTEFĂNEL, MARIA ANA OPRESCU

Texte şi argumentaţie în publicitate / Texts and Argumentation in Advertising / Textes et argumentation publicitaire  / 35

ANGELA COŞCIUG

Reflecţii asupra  „unităţilor ”textului / Approaches to Text “Units”  / Réflexions sur les «unités» du texte / 43

NADIA LUIZA DINCĂ

Paradigmele nominale în engleză / Nominal Paradigms in English / Les paradigmes nominaux en anglais  /  56

ANA-MARIA FLORESCU

Relevanţă, sens şi reprezentare conceptuală în publicitatea tipărită modernă / Relevance, Meaning and Conceptual Representation in Modern Print Advertising / Rélévance, sens et représentation conceptuelle dans la publicité imprimée moderne  / 61

LUDMILA PRENKO, CHOUANA MIKATOVA

Rolul epitetelor de culoare în portretul literar din romanul „Mont Oriol” de Maupassant / The Role Played by Colour Epithets in the Literary Portraits in Maupassant’s Novel “Mont Oriol” / Le rôle des épithètes de couleur dans le portrait littéraire dans le roman« Mont-Oriol » de Maupassant / 69

DOINA MIHAELA POPA

Comunicarea intersubiectivă şi imaginarul lingvistic / Intersubjective Communication and the Linguistic Imaginary / La communication intersubjective et l’imaginaire linguistique  / 76

CHOKRI RHIBI

 Et puis în enunţurile narative şi argumentative / Et puis in Narrative and Argumentative Statements / Et puis  dans les énoncés narratifs et argumentatifs / 85

LEILA TETAKAEVA

Relaţii sinonimice în frazeologismele biblice din limba engleză / Synonymic Relations of English Biblical Phraseologisms / Relations synonymiques dans les phraséologismes bibliques anglais  / 90

LEILA YUNUSOVA

 Interjecţiile, modalităţi de caracterizare în literatură / Interjections as Means of Characterization in Literature / Les interjections, moyen de caractérisation en littérature  /  94

 Didactică

RENNA ABASOVA

Efectul pedagogic al povestirii populare / The Pedagogical Effect of Folk Tale / L’effet pédagogique du conte populaire / 101

LUDMILA ALAHVERDIEVA

Probleme de percepţie în romanul „L’herbe rouge” de Boris Vian / Issues of Perception in Boris Vian’s Novel L’herbe rouge” /  Les problèmes de la perception dans le roman «L’herbe rouge» de Boris Vian  / 105

IRINA RALUCA CIOBANU

Dezvoltarea abilităţilor de scriere pentru scopuri de afaceri în clasele mixte / Developing Writing Skills for Business Purposes in Mixed-Ability Classes / Le développement des habilités d’écriture pour les affaires dans les classes mixtes / 115

MIRELA COSTELEANU

Rolul exprimării orale a studenţilor în timpul orelor de engleză pentru obiective specifice / The Role of Students’ Speaking during an ESP Class / Le rôle de l’expression orale pour l’apprentissage de l’anglais sur objectifs spécifiques  / 121

ANDREEA MACIU

Motivarea, demotivarea şi lipsa de motivare a studenţilor în procesul de învăţare a unei a doua limbi / Students’ Motivation, Demotivation and Amotivation in Second Language Learning / Motivation, démotivation et manque de motivation des étudiants dans le processus d’apprentissage d’une langue seconde / 125

MILENA MILANOVIC

Ce fel de organizare pentru o bună desfăşurare a cursurilor ? / What Kind of Organisation for a Good Progress of Courses? / Quelle organisation pour le bon déroulement des cours ? / 129

GUIDO OEBEL

Filozofia (şi istoria filozofiei) din romanul „Lumea Sofiei” de Gaarder  în predarea limbii germane ca limbă străină conform Ldl („Învăţare prin predare”) / Philosophy (and History of Philosophy) in the Novel “Sophie’s World“ by Gaarder in the Process of Teaching German as a Foreign Language According to LdL (“Learning by Teaching” /  Philosophie (Geschichte) auf Grundlage von Gaarders «Sofies Welt» im Daf-Sachunterricht Nach Ldl  / 135

 CONSTANTIN MANEA, MARIA-CAMELIA MANEA

Remarci asupra categoriei genului – Exprimarea genului în limba engleză şi câteva dintre principalele probleme cărora trebuie să le facă faţă cei care studiază (şi cei care predau) engleza / Remarks on Gender – Expressing Gender in English, and Some of the Main Issues that Learners (and Teachers) Have to Cope with / Remarques sur le genre grammatical – Exprimer le genre en anglais, et quelques-uns des principaux problèmes auxquels les apprenants (et les enseignants) doivent faire face  / 150

CLEMENTINA NIŢĂ, SORIN ENEA

Aspecte generale ale programării neuro-lingvistice în predarea limbilor / General Aspects of NLP in Teaching Languages / Aspects généraux de la programmation neurolinguistique dans l’enseignement des langues / 162

CARMEN ONEL

Limba franceză pentru stagiile profesionale / French for Professional Internship / Le franҫais pour les stages professionnels  / 165

ANNA FRANCA PLASTINA, GLORIA BRANCA

Diminuarea discontinuităţii dintre competenţa şi performanţa lexicală: studiu experimental asupra utilizării corpusurilor în cadrul cursurilor de limba engleză ca limbă străină şi ca a doua limbă / Narrowing Learners’ Lexical Competence-Performance Gap: An Experimental Study on the Use of Corpora in the EFL and ESP Classrooms / La diminution de la discontinuité entre la compétence et la performance lexicale: étude expérimentale sur l’utilisation des corpus dans l’apprentissage de l’anglais comme langue étrangère et comme deuxième langue  / 169

SOPHIE DUFOSSÉ-SOURNIN

Construirea autonomiei la liceu şi trecerea la nivel superior / Constructing Language Autonomy in Highschool Students and Passing to the Superior Level / Construction de l’autonomie au lycée et passage dans le supérieur / 179

ADRIANA TEODORESCU

Strategii de predare şi învăţare a vocabularului în procesul de însuşire a unei a doua limbi / Vocabulary Teaching and Learning Strategies in Second Language Acquisition / Stratégies d’enseignement et d’apprentissage dans le processus d’acquisition linguistique d’une deuxième langue  / 188

 Limbaje de specialitate

ANA MARINA COZGĂREA

Inceputurile discursului românesc modern în domeniul fizicii electricităţii / The Early Modern Romanian Discourse in Physics of Electricity / Les débuts du discours roumain dans le domaine de la physique de l’électricité  / 196

ADINA ELENA COCLICI (TELESCU)

Tipuri lingvistice specifice stilului religios / Specific Language Types of Religious Style / Types linguistiques spécifiques au style religieux  / 203

 Studii interculturale

LAURA BĂDESCU

Sfinţii protectori ai lumii vechi româneşti: Sfânta Paraschiva  / Sacred Protectors in the Old Realm of Romanian Imagination – Saint Parascheva / Saints patrons du monde roumain ancien: Sainte Paraskieva / 214

LILIA CAZACU

Rolul limbii în construirea discursului identitar naţional în Republica Moldova  / The Role of Language in Constructing the Discourse on National Identity in the Republic of Moldavia / Le rôle de la langue dans la construction du discours identitaire national en République de Moldavie / 219

GOLNAZ IRAN-POUR-ZEΪNALOVA

Realitatea daghestană descrisă de consulul francez, cavaler Gamba, în timpul călătoriei în Caucaz (după „Călătorie în Rusia meridională şi în special în provinciile situate dincolo de Caucaz, făcută din 1820 până în 1824”) / La réalité daghestanienne décrite par le consul français, chevalier Gamba pendant son voyage à travers Caucase (d’après «Voyage dans la Russie méridionale et particulièrement dans les provinces situées au delà du Caucase, fait depuis 1820 jusqu’en 1824 ») / The Dagestani Reality Described by the French Consul, Knight of Gamba, during His Journey to Caucasus (after “Journey to Southern Russia and Especially to the Transcaucasian Provinces, Made from 1820 to 1824”)  / 224

 Recenzii

Revizie a tezei de doctorat Taxonomia paradigmatică şi sintagmatică în terminologia dreptului comunitar de Ludmila Hometkovski / Review of the PhD Thesis Paradigmatic and Syntagmatic Taxonomy in Community Law Terminology by Ludmila Hometkovski / Compte-rendu de la thèse de doctorat Taxonomie paradigmatique et syntagmatique dans la terminologie du droit communautaire de Ludmila Hometkovski (INGA DRUŢĂ) / 232

Lexic şi exerciţii pentru învăţare francezei medicale / Vocabulary and Exercises for Learning Medical French / Lexique et exercices pour l’apprentissage du français médical (CORINA LUNGU ŞTEFAN) / 234